Dnes je čtvrtek 20.06.2019
Svátek slaví Květa, zítra Alois

EU - peníze školám

Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí

Název projektu:

 

Inovace výuky ZŠ Lavičky

Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy   2.1
     
Název prioritní osy:   Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy:   7.1
     
Název oblasti podpory:   Zlepšení podmínek pro vdělávání na základních školách
Číslo oblasti podpory.:   7.1.4
     
Datum zahájení projektu:   2.5.2011
Datum ukončení projektu:   2.11.2013

 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 3236/21/7.1.4/2011, které vydalo MŠMT ČR pod č.j.: 1947/2011-46, základní škola získala neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 492779 Kč.

Z této dotace Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace vybavila třídy výpočetní technikou v hodnotě 391 010 Kč.

Paní učitelka Mgr. Jitka Kuřátková se zúčastnila vzdělávacího programu Anglická gramatika hrou pro 1. stupeň ZŠ, který byl také hrazen z těchto prostředků. Dále pak učitelky anglického jazyka vytvořily a v hodinách angličtiny odzkoušely 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka.

Tyto materiály jsou dostupné na CD v základní škole (kontakt - Mgr. Magdalena Rybárová, telefon: 566 522 761, mobil: 604 951 706, e-mail: rybarova@zs-lavicky.cz). V období do konce června 2013 bydou vyučujícími vytvořeny a odzkoušeny další 3 sady vzdělávacích materiálů pro výuku prostřednictvím ICT.


Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí

Projektový záměr Inovace výuky ZŠ Lavičky
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPK)
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 

1. Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrným kurzem pedagogického pracovníka, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualitací výuky.

2. Cíl projektu

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, sekundárního, terciálního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem podpory OPVK oblasti podpory 1.4 je zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Lavičky 62, 594 04 Velké Meziříčí.

3. Cílová skupina

Při realizaci OPVK 1.4 budou podpořeny následující cílové skupiny: realizací projektu získá nové poznatky a dovednosti 45 žáků školy, do projektu se zapojí 3 pedagogové školy.

4. Realizované klíčové aktivity

V souladu s globáními cíli OPVK 1.4 se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávní "S dětmi o dětech" (dále jen ŠVP), materiálními potřebami a personálními možnostmi školy budou realizována následující prioritní témata:

  • cizí jazyky,
  • využívání ICT.

V prioritním tématu II. cizí jazyky bude škola podporovat tyto klíčové aktivity:

  • šablona II/2

- inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků

- podporovaná aktivita-vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

- cíl realizace-zvýšení kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu, žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků - konečný výsledek-2 sady vzdělávacíh materiálů pro výuku cizích jazyků (v každé sady 36 vzdělávacíh materiálů) ověřených v rámci běžné výuky

- způsob rozpoznávání změny-příprava pedagogických proacovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností žáků ve využívání cizích jazyků, příprava bude zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovatvních vyučovacích metodách a formách práce

- způsob hodnocení změny-ověření vzdělávacích materiálů ve výuce

  • šablona II/3

- metodický kurz pro učitele cizích jazyků

- podporovaná aktivita-vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

- cíl realizace-zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií - konečný výsledek-osvědčení o absolvování DVPP

- způsob rozpoznání změny-pedagog cizího jazyka na ZŠ, který tuto metodu aplikuje ve výuce

- způsob hodnocení změny-ukázka této metody ve výuce ostatním pedagogům

  • šablona II/4

roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

- podporovaná aktivita-vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

- cíl realizace-zlepšení jazykových kompetencí učitelů ZŠ - konečný výsledek-osvědčení o absolvování DVPP

- způsob rozpoznání změny-výstupní hodnocení žáků ve 3. a 5. ročníku

V prioritním tématu III. využívání ICT bude škola podporovat tuto klíčovou aktivitu:

  • šablona III/

inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- podporovaná aktivita-zpřístupnění digitáního vzdělávní obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků

- cíl realizace-cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků, podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností

- konečný výsledek-3 sady vzdělávacíh materiálů pro tři tematické oblasti (v každé sadě je minimálně 20 DUM) pilotně ověřené v rámci běžné výuky

- způsob rozpoznání změny-žáci budou vzděláváni pedagogy v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technoligií - způsob hodnocení změny-ověření vzdělávacích materiálů ve výuce

5. Závěr

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacíh materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizího jazyka.

Hlavní změnou, které se realizací projektu dosáhne, je modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technoligií. Další podstatnou změnou bude tvorba digitáních učebních materiálů a tím i inovace výuky vyučovacích předmětů.

Dosažení změny pro jednotlivé šablony klíčových aktivit, které byly pro školu zvoleny, bude pravidelně sledováno v monitorovacích zprávách a celkově bude vyhodnoceno v závěrečné monitorovací zprávě po skončení trvání projektu.

Závěrečná monitorovací zpráva bude obsahovat informace o zhodnocení úspěšnosti aktivit celého projektu, jeho výsledcích, splněných aktivitách. Dále bude obsahovat informace o již známých dopadech projektu a o významných faktorech ovlivňujíchí jeho realizaci.

Veškeré finanční prostředky budou použity za účelem dotace, která je podporou kvalitního vzdělávní žáků na základních školách a realizace projektu v rámci OPVK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.4 provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Rozdělení prostředků bude provedeno dle mzdových nákladů vzniklých při tvorbě výstupů i dle potřeb materiálního vybavení školy. Veškeré nákupy materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů, budou prováděny s ohledem na pravidla zadávání veřejných zakázek.

ředitelka školy                                V Lavičkách 20.12.2010

 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi