Dnes je čtvrtek 25.07.2024
Svátek slaví Jakub, zítra Anna

 

 

 

 

 

 

Projekt

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu CZ: Šablony IV.

Název projektu EN: Templates IV.

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00 

 

Aktivity

Číslo aktivity: 1.II/1

Název aktivity: Školní asistent ZŠ

Název specifického cíle: Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

• nízká motivace ke vzdělávání;

• nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu žáka;

• dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

• nedůslednost ve školní přípravě;

• kázeňské přestupky;

• nedůsledné rodičovské vedení;

• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy. Minimálně tři žáci ohrožení školním neúspěchem musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří žáků ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb. V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka, podrobná pravidla viz kapitola 5.1.

 

Číslo aktivity: 1.II/7

Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Název specifického cíle: Zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Definice pracovníka ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) je uvedena v kapitole 4.1. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí pouze v tématech uvedených v kapitole 4.1. Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednoho pracovníka ve vzdělávání je 8 hodin. Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží) . V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání online synchronní formou.

 

Číslo aktivity: 1.II/9

Název aktivity: Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Název specifického cíle: Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

• tandemová výuka;

• vzdělávání s využitím nových technologií;

• zážitková pedagogika;

• propojování formálního a neformálního vzdělávání;

• aktivizující metody.

Aktivita je určena pro skupinu žáků (velikost skupiny je v kompetenci ředitele školy). V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden žák ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání v ZŠ během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin) . Tento žák bude započítán ve výstupu aktivity. Ostatní žáci ve skupině nemusí naplnit celých 32 hodin vzdělávání, ale tito nebudou vykázáni ve výstupu aktivity, pouze na úrovni indikátorů jako žáci ovlivnění intervencí. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

• nízká motivace ke vzdělávání;

• nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu žáka;

• dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

• nedůslednost ve školní přípravě;

• kázeňské přestupky;

• nedůsledné rodičovské vedení;

• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Zvolené inovativní formy výuky lze realizovat distanční formou (s výjimkou projektové výuky mimo školu). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci inovativního vzdělávání online synchronní formou. Vzdělávání je realizováno pouze v tématech uvedených v kapitole 4.1.

 

Číslo aktivity: 1.V/1

Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Název specifického cíle: Zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Definice pracovníka ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) je uvedena v kapitole 4.1. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí pouze v tématech uvedených v kapitole 4.1. Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednoho pracovníka ve vzdělávání je 8 hodin. Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží) . V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání online synchronní formou.

 

Číslo aktivity: 1.V/2

Název aktivity: Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Název specifického cíle: Zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Definice pracovníka ve vzdělávání je uvedena v kapitole 4.1. Vedle pracovníků ve vzdělávání mohou být podpoření také studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Za lektora jsou považováni pracovníci ve vzdělávání školy/školského zařízení, pracovníci v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže a odborníci z praxe. Lektor má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce, ve kterých vzdělává dalšího pracovníka nebo pracovníky ve vzdělávání. Počet vybraných pracovníků ve vzdělávání, které lektor vzdělává, je v kompetenci ředitele školského zařízení. Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe. Jejich výběr a kombinace je v kompetenci ředitele školského zařízení. Do hodin spolupráce vykazovaných ve výstupu aktivity nemohou být z důvodu zamezení dvojího financování započítány hodiny výuky/vzdělávání, ve kterých pracovník běžně vyučuje. Minimální časová dotace vzdělávání formou spolupráce je 8 hodin. Spolupráce může být realizována prezenční nebo distanční formou (vyjma návštěvy v jiné škole/školském zařízení). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci spolupráce online synchronní formou.

 

Číslo aktivity: 1.V/3

Název aktivity: Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Název specifického cíle: Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školským zařízením nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem vzdělávání:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

• tandemová výuka;

• vzdělávání s využitím nových technologií;

• zážitková pedagogika;

• propojování formálního a neformálního vzdělávání;

• aktivizující metody.

Aktivita je určena pro skupinu účastníků (velikost skupiny je v kompetenci ředitele školského zařízení). V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden účastník ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin) . Tento účastník bude započítán ve výstupu aktivity. Ostatní účastníci ve skupině nemusí naplnit celých 32 hodin vzdělávání, ale tito nebudou vykázáni ve výstupu aktivity, pouze na úrovni indikátorů jako žáci ovlivnění intervencí. Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

• nízká motivace ke vzdělávání;

• nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu účastníka;

• kázeňské přestupky;

• nedůsledné rodičovské vedení;

• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Zvolené inovativní formy výuky lze realizovat distanční formou (s výjimkou projektové výuky mimo školu). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci inovativního vzdělávání online synchronní formou. 

 

gdpr_obr

Projekty


 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi